loading...
Digitma

دیجیتما | بستر یکپارچه خدمات دیجیتال مخابرات ایران

دیجیتما (Digitma) شبکه ای برای همکاری در ارائه خدمات دیجیتال در پیوند با شبکه مخابرات ایران و خانواده بزرگ مشتریان آن است.

android
Digitma

دنیای دیجیتال شما